Prøv en ny vinkel!

Det har præget mig at vokse op i et område med flere sprog og kulturer.

Det har præget mig at vokse op i et område med flere sprog og kul­tur­er. Jeg nyder at kunne opleve den store kul­turelle rig­dom på begge sider af grænsen, og jeg er utrolig glad for, at kunne begå mig i både Køben­havn og Berlin. Men aller­mest hjemme føler jeg mig her mellem tvende have i Syd­slesvig, hvor jeg kan jon­glere med alle sprog.

Jeg nyder denne rig­dom særlig bev­idst ved juletid, når vi danser omkring juletræet til både plat­tyske, fri­siske, danske og tyske sange. Jeg oplever min opvækst i min­dretal­let som en stor gave. Jeg ser det som en essen­tiel opgave at bevare grænse­landets mang­foldighed. Og jeg betragter mit eget priv­i­legie som en forplig­telse til at engagere mig for et mang­foldigt fæl­lesskab på et større plan.

Vi står i en sit­u­a­tion, hvor det ikke bare er muligt, men nød­vendigt at finde helt nye løs­ninger på tidens store udfor­dringer. Den drama­tiske pan­de­mi og kli­makrisen er nogle af de mange drastiske kon­sekvenser af et evigt ræs efter økonomisk vækst. Prof­it­mask­iner­i­et ødelæg­ger ikke bare vores livs­grund­lag, det skaber en altid sti­gende ulighed i sam­fun­det, der truer vores sam­funds sammenhængskraft.

Jeg har altid haft glæde ved at se tin­gene fra en ny vinkel. Der­for har jeg beslut­tet at engagere mig i det par­ti, der kom­biner­er de demokratiske og økol­o­giske løs­ninger, vi har brug for på for­bund­splan. Jeg har tilval­gt DIE LINKE, for­di de går til roden af prob­le­merne med en poli­tik, der byg­ger på lighed og økonomisk ligevægt.

Jeg håber meget på at kunne bidrage med mine erfaringer fra grænse­landet i en større par­tipoli­tisk kon­tekst, men det kan naturligvis kun lykkes i et godt samar­be­jde. Og der­for glæder jeg mig, hvis I har lyst til at komme med jeres input og spørgsmål på den nye Face­book-side, jeg har opret­tet til samme formål.

(Orig­inal­text auf Dänisch. Automa­tis­che Über­set­zun­gen kön­nen sprach­liche und inhaltliche Fehler aufweisen.)