Påskesnak — Ostergespräch

Påske­marchen har en lang tra­di­tion både i Dan­mark og Tysk­land. Og hvert år ple­jer fred­sak­tiviteter fra begge sider af grænsen at sam­les til påske­march gen­nem Flens­borg. Selvom det ikke har været muligt i år, har Enhed­slis­ten og DIE LINKE. holde fast i tra­di­tio­nen om at mødes og sætte aktuelle fred­spoli­tiske emn­er på dagsordenen.Samtalen foregår overve­jende på tysk med sam­men­fat­ninger på dansk. 

Der Oster­marsch hat sowohl in Däne­mark als auch in Deutsch­land eine lange Tra­di­tion. Und jedes Jahr ver­sam­meln sich Friedensaktivitst*innen von bei­den Seit­en der Gren­ze zum Oster­marsch durch Flens­burg. Obwohl dies in diesem Jahr nicht möglich gewe­sen ist, haben die Enhed­slis­ten und DIE LINKE. an der Tra­di­tion fest­ge­hal­ten zusam­men­zukom­men, um aktuelle frieden­spoli­tis­che Fra­gen zu thematisieren.

Se sam­tal­en her. HIer kann das Gespräch nachgeschaut werden.