Kommunal- og regionsvalg

Der er brug for Enhedslisten.

Kære ven­ner med stem­meret i Dan­mark! I dag er der kom­mu­nal- og regionsvalg over hele lan­det. Og der er brug for Enhed­slis­ten i byråd, kom­mu­nalbestyrelser og region­sråd. Mange beslut­ninger, som har stor betyd­ning for velfærd og den grønne omstill­ing, bliv­er truf­fet lokalt, og her er det vigtigt, at have folk fra Enhed­slis­ten til at sid­de med ved bor­det og insis­tere på at pri­or­itere kli­maet, sund­hed, børns trivsel og hjælp til men­nesker, der er ramt af syg­dom eller ledighed. Der­for er det meget vigtigt, at du går ned og stem­mer i dag. Jo stærkere Enhed­slis­ten står lokalt, jo større en forskel kan den gøre både lokalt, nation­alt og i resten af verden.