Årsmøde, identitet og solidaritet

Kronik i Flensborg Avis den 17. Juli 2021.

Så holdt vi årsmøde igen. Og selvom det er anderledes at sid­de med stor afs­tand i en idræt­shal end at hygge på et friluftsmøde, kom jeg i årsmødestemn­ing. Der sker noget særligt med mig til årsmøder, jul og nytår. Jeg er ikke roy­al­ist, men jeg ser Dron­nin­gens nytårstale hvert år og fælder en tåre, når Hen­des Majestæt husker os. Jeg er ikke troende, men jeg elsker at syn­ge danske jule­salmer. Jeg går ikke op i nation­er, men fik en klump i halsen, da Ghi­ta Nør­by reciterede »I Dan­mark er jeg født« til aften­mødet i Flens­borg. Dan­sk tra­di­tion og sangskat har led­saget mig hele mit liv, og det giv­er gen­klang et eller andet sted dybt inde i mig, når jeg hør­er bestemte ton­er eller ord. Mine følelser er præget af den bege­jstring for dan­sk kul­tur, som jeg er opvok­set med. En så stor glæde for tra­di­tion­er og sprog, som man måske kun kan føle, når det er noget, man har måt­tet kæm­pet for.

Min mor elsker årsmødeop­tog. Det min­der hende om den tid, hvor det var svært at være del af det danske min­dretal. Den­gang kunne det være vanske­ligt at få uddan­nelses­plads, når man kom fra den danske skole, som gerne blev nedgjort som »Dum­men­school« af fler­tals­be­folknin­gen. Dan­sksind­ede blev udelukket fra fes­ter og set skævt til af andre unge eller lige­frem udsat for vold­elige angreb. Så årsmødeop­to­get var en vigtig mark­er­ing. Det var en demon­stra­tion for ret­ten til at være dan­sk og leve et værdigt liv alligev­el. Og det han­dlede også om at vise, at man ikke kun var en eller to, men mange. Og det blev syn­ligt for min mor, når hun gik sam­men med sine søsk­ende, mor og bed­ste­foræl­dre og kunne se opto­get sno sig gen­nem hele Tønning.

Jeg selv har aldrig oplevet mit tilhørs­forhold til min­dretal­let som en udfor­dring. Min fler­sprog­eth­ed har tvær­ti­mod givet mig flere chancer i livet end mine mange tyske ven­ner. Og den gode kon­takt til dem har bevir­ket, at jeg føler mig langt mere hjemme i både dan­sk og tysk kul­tur end min foræl­dregen­er­a­tion. Jeg oplever, at sam­livet bliv­er bedre i takt med, at grænsen mellem tysk og dan­sk bliv­er lidt min­dre skarp. Men jeg er ikke naiv, jeg ved, at en kul­tur, der er i min­dretal, skal ple­jes for at kunne gro. Og så længe tysk dominer­er hverda­gen, skal vi naturligvis dyrke dan­sk sprog og kul­tur, hvis vi vil bibeholde mang­foldighe­den i grænselandet.

Beskæftigelsen med iden­titet fylder meget i syd­slesvigske debat­ter. Jeg frygter, at vi er ver­dens­mestre i at diskutere, hvad det vil sige at være dan­sk og især dan­sk nok. Jeg har igen­nem mange år været flit­tig til at bidrage, men på det sid­ste er jeg ved at blive træt af det. Det skyldes især, at jeg oplever det som anmassende, når men­nesker men­er, at de kan anlægge kri­terier for, hvad der udgør et godt min­dretalsmedlem. Det irriter­er mig, for­di dan­skhed er langt mere og andet end et foren­ingsmedlem­skab og en uløselig del af min identitet.

Mine erfaringer gør mig lyd­hør over for andre min­dretals­de­bat­ter. Jeg opfat­ter mine egne priv­i­legi­er som medlem af et anerk­endt min­dretal som forplig­telse til at sol­i­daris­ere mig med mar­gin­alis­erede grup­per med langt dårlige mulighed­er for at leve et værdigt liv. Det er altid værd at lytte til men­nesker, der oplever udelukkelse eller decideret vold. Jeg tager hvert forslag til en mere respek­t­fuld tone og ligeværdig omgang med hinan­den alvorlig. Det er ikke alle ideer, jeg umid­del­bart forstår eller bakker op om.  Men jeg er altid nys­ger­rig og ser nøje på alt, der kan være med til at skabe mere gen­sidig respekt.

I Tysk­land er der for tiden en del debat om, i hvorvidt det er en god idé at bruge køn­sneu­trale stavemåder. Mod­sat dan­sk eller engel­sk byder tysk rent gram­ma­tisk ingen helt så nem løs­ning. Det kan være lidt af en udfor­dring at tale et tysk, der tilgo­deser alle køn. De forskel­lige forslag til forbedring ophidser gemyt­terne. Og CDU vil lige­frem for­byde elev­erne i Slesvig-Hol­sten at skrive kønsneutralt.

Alle forslag, der adresser­er racis­tiske for­mu­leringer eller tra­di­tion­er vækker som regel også stor forargelse lan­det over. Mange men­er, at ord og han­dlinger ikke kan være sårende, hvis de er udtrykt og udført i god hen­sigt. Andre hen­vis­er til, at det ikke kan være slemt, så længe nogle berørte har det fint med den praksis.

Og ja, der kan muligvis være men­nesker i det danske min­dretal, der ikke har noget imod at blive kaldt »Speck­dä­nen«. Men ordet har en his­to­rie og bær­er et bestemt men­neskesyn i sig. Og det samme gælder for andre ord, der etiket­ter­er grup­per af men­nesker som min­dreværdi­ge. Og naturligvis kan et værd­sæt­tende og inklud­erende sprog­brug alene ikke red­de ver­den, men det kan gøre den til et lidt rarere sted.

Jeg oplever desværre tit, at forslag om at tage hen­syn lat­terlig­gøre eller mødes med vrede. Det skyldes måske, at det kræver foran­dringsparathed at udvikle et accepterende sam­fund med plads til mang­foldighed. Mange, der sid­der på magten og priv­i­legierne, føler sig åben­bart truet af de mind­ste forslag til nytænkning.

Når mar­gin­alis­erede men­nesker selv hen­vis­er til, at de bliv­er for­bigået eller diskrim­ineret, sker det ikke sjældent, at de anklages for at være for krænkelses­parate. Det virk­er på mig, som når de stærke i klassen stem­pler et mobbe­of­fer som ømskindet. Og det undr­er ikke, at mange mar­gin­alis­erede men­nesker hellere gør som ingent­ing end at risikere at blive ned­værdi­get igen.

I årsmøde­week­enden var der en cykeldemon­stra­tion under mot­toet »Black Lives Mat­ter« i Flens­borg. To af mine ven­ner, der dagligt er udsat for racisme, brugte næsten de samme ord om opto­get, som min mor om årsmødet: Det han­dler om at vise, at vi har ret til at være her og leve et værdigt liv. Samme ord hør­er jeg fra LGBTI-per­son­er, når jeg delt­ager i pride. Det er lærerigt for mig at være med og fornemme noget af den stemn­ing, gen­er­a­tionerne før mig må have følt til årsmøderne.

Mange mar­gin­alis­erede grup­per knyttes primært sam­men af de erfaringer, de gør med omver­de­nen. De find­er sam­men for at stå stærkere, vin­de gehør og få gen­nem­slagskraft. Og skæb­ne­fæl­lessk­a­bet er ikke kun et poli­tisk værk­tøj, det kan også være et sikkert rum og en kraftk­ilde. Det er vigtigt og abso­lut nød­vendigt, så længe forskels­be­han­dlin­gen står på.

Enhver gruppe, der kæm­per for ret­ten til mang­foldighed udadtil, løber dog fare for at lægge pres på grup­pemedlem­merne indadtil. Øns­ket om at frem­stå stærkt, kan munde i krav om at være mere ens og tale med én stemme eller endog at afgrænse sig fra omver­de­nen. Helt galt går det i mine øjne, når nogle grup­per har så meget fokus på deres egne ret­tighed­er, at de mis­ter inter­essen for andre, der måske har langt sværere ved at leve et værdigt liv.

Der­for gavn­er det alle inter­esseg­rup­per af og til at reflek­tere over, hvilket mål man i grun­den går efter. Helt uafhængigt af, hvor man kom­mer fra, hvor­dan man ser ud, hvem man elsker, hvilke evn­er man har, hvad man tror på, hvilken kul­tur man har og hvilke sprog man hold­er af, han­dler det vel i grun­den om ret­ten til at have et godt og værdigt liv lige præ­cis, som man er sammensat.

Der­for må enhver kamp for rum­me­lighed og gen­sidig respekt led­sages af krav om poli­tiske foran­dringer, der skaber ret­færdighed og bedst mulige chancer for alle.